Μαθήματα

Μαθήματα2024-01-29T19:14:25+03:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Θεωρητικά, Σύνολα & Μαθήματα Ειδικεύσεων

Το ΠΜΣ, µετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών µε βάση το πρόγραµµα σπουδών, οδηγεί στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη, στην ειδίκευση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, ειδικότερα δε στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Παραδοσιακό τραγούδι, Παραδοσιακά Κρουστά, Λαϊκό Κλαρίνο, Λαϊκό Βιολί, Ούτι, Λαούτο, Σαντούρι, Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή), Ποντιακή Λύρα, Νέι. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικά θέματα θεωρίας, ιστορίας & οργανολογίας της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής

Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στην παραδοσιακή μουσική και εξετάζονται

Ειδικά θέματα εθνομουσικολογίας & πολιτιστικής διαχείρισης της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής

Το μάθημα εξετάζει ειδικότερα εθνομουσικολογικά ζητήματα, όπως: Τη διάκριση μεταξύ

Μουσικές κλίμακες-τρόποι & εναρμόνιση της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής

Το μάθημα εξετάζει τα μουσικά στοιχειά που διαμορφώνουν το θεωρητικό

Go to Top