Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα2023-07-07T11:47:59+03:00

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Τίτλος Σπουδών – Φοίτηση & υποχρεώσεις φοιτητών

Το ΠΜΣ, µετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών µε βάση το πρόγραµµα σπουδών, οδηγεί στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη, στην ειδίκευση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, ειδικότερα δε στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Παραδοσιακό τραγούδι, Παραδοσιακά Κρουστά, Λαϊκό Κλαρίνο, Λαϊκό Βιολί, Ούτι, Λαούτο, Σαντούρι, Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή), Ποντιακή Λύρα, Νέι.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη», ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής – Δημοτικής Μουσικής», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συµµετοχή σε ένα µόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο εισόδηµα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Κατευθύνσεις

Εκτέλεση/Ερμηνεία
της Παραδοσιακής – Δημοτικής Μουσικής

Κατευθύνσεις

Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής – Δημοτικής Μουσικής

Παραδοσιακό Τραγούδι
Παραδοσιακά Κρουστά
Λαϊκό Κλαρίνο
Λαϊκό Βιολί
Ούτι
Λαούτο
Σαντούρι
Κανονάκι
Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή Λύρα)
Ποντιακή Λύρα
Νέι

Διδάσκοντες

Όργανα & Σύνολα

Στα μαθήματα διδάσκουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Διδάσκοντες

Όργανα & Σύνολα

Στα μαθήματα διδάσκουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Αχιλλέας Τίγκας

Ο Αχιλλέας-Απόστολος Τίγκας γεννήθηκε στον Βόλο το 1984. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε σπουδές στην κλασική ευρωπαϊκή και στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Είναι διπλωματούχος Βυζαντινής μουσικής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Κυριάκος Ταπάκης

Αποφοίτησε από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης.  Διδάχτηκε ούτι από τους Α. Απέργη, Ι. Αρβανίτη, Β. Τζωρτζίνη, Κ. Παπαδοπούλου. Παρακολούθησε σεμινάρια από καταξιωμένους μουσικούς όπως οι Necati Celik, Yordal Tokcan,

Διονυσία Παππούλη

Η Διονυσία Παππούλη γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Κω. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Φούγκας, Αντίστιξης, Αρμονίας, καθώς και διπλώματος Βυζαντινής

Go to Top