Ειδικά θέματα εθνομουσικολογίας & πολιτιστικής διαχείρισης της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής

Το μάθημα εξετάζει ειδικότερα εθνομουσικολογικά ζητήματα, όπως:

  1. Τη διάκριση μεταξύ των εννοιών «παράδοση», «φολκλόρ», «φολκλορισμός» «έθνικ», «ελληνική μουσική παράδοση», «δημοτική μουσική», «λαϊκή μουσική», «παραδοσιακή μουσική»
  2. Θέματα προφορικότητας και εγγραμματοσύνης στην ελληνική μουσική παράδοση
  3. Εισαγωγή στην πολιτιστική διαχείριση της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής
  4. Διαμόρφωση και επιμέλεια μουσικού προγράμματος
  5. Επικοινωνία και προβολή μουσικού προγράμματος
  6. Έρευνα και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: επιλογή θέματος, διαμόρφωση εργασίας, κανονισμοί
  7. Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας, διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού που προκύπτει
  8. Αναζήτηση και διαχείριση βιβλιογραφικής και δισκογραφικής έρευνας σε επιστημονικό επίπεδο
  9. Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και αξιοποίηση τους στο πλαίσιο συγγραφής επιστημονικής εργασίας ή παρουσίασης μουσικού προγράμματος
  10. Καταγραφή μουσικού και μη υλικού της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Eco, Um. (1994). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος

Fargion, J. T. (ed.). (2001). A Manual for Documentation, Fieldwork and Preservation for Ethnomusicologists. Bloomington

García, C.; Corona, L. (ed.). (2021). Voices of the Field: Pathways in Public Ethnomusicology. New York: Oxford University Press

Gilman, L.; Fenn, J. (ed.). (2019). Handbook for Folklore and Ethnomusicology Fieldwork. Indiana University Press

Kallimopoulou, E. (2009). Paradosiaká: Music, meaning and identity in modern Greece. Ashgate

Music Library Association Working Group for Archival Description of Music Materials (December 2019). Guidelines for Archival Description of Notated Music. A Supplement to Describing Archives: A Content Standard

Music Library Association Working Group for Archival Description of Music Materials (October 2020). Archival Description of Notated Music

Nettl, B. (2016). Εθνομουσικολογία: Τριανταένα ζητήματα και έννοιες. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος

Βενιακάκη, Αι. (2021). Συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: ένας πρακτικός οδηγός. Αθήνα: Gutenberg

Δραγούμης, Μ. (2003 & 2009). Η παραδοσιακή μας μουσική. Τομ. 1 & 2. Αθήνα: Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Δρούλια Λ. και Λιάβας Λ. (επιμ.) (1999). Μουσικές της Θράκης. Μια διεπιστημονική προσέγγιση: Έβρος. Αθήνα: Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής»

Ζορμπά Μ. (2014). Η πολιτική του πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Αθήνα: Πατάκης

Κάβουρας, Π. (2006). Η μουσική ως τέχνη, κουλτούρα και ιδεολογία: Μια εθνογραφική έρευνα στους Μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα

Κάβουρας, Π. (επιμ.) (2010). Φολκλόρ και παράδοση. Ζητήματα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της μουσικής και του χορού. Αθήνα: Νήσος

Κακάμπουρα, Ρ. (2008). Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός

Καλλιμοπούλου, Ε.; Μπαλάντινα, Α. (2014). Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ασίνη

Καψοκαβάδης, Α. (2020). Μουσικές μετα-γλωττίσεις. Αθήνα: Μελωδικό Καράβι

Κοκκώνης, Γ. (2017). Λαϊκές μουσικές παραδόσεις. Λόγιες αναγνώσεις/ Λαϊκές πραγματώσεις. Αθήνα: Fagotto Books

Λαλιώτη, Β. (2016). Το σάουντρακ της ζωής μας. Σύγχρονα θέματα στη μελέτη της δημοφιλούς μουσικής. Αθήνα: Παπαζήση

Μερλιέ, Μ. Ο. (1935). Μουσική Λαογραφία στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου & Βιβλιοπωλείο Ι. Δ. Σιδέρη

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου (2006). Μουσική, ήχος και τόπος: Τα κείμενα. Άρτα

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου (2007). Προφορικότητες: Τα κείμενα. Άρτα

Χαψούλας, Α. (2002). Μουσικές καταγραφές μελωδιών Ξηροποτάμου Δράμας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαγρηγορίου – Νάκας

____(2010). Εθνομουσικολογία: Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις. Αθήνα: Νήσος