Παραδοσιακό τραγούδι

Διδάσκουν: Διονυσία Παππούλη και Ευαγγελία Χαλδαιάκη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ και τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών, πρόκειται για ατομικό μάθημα αυξημένης δυσκολίας και εύρους ρεπερτορίου, το οποίο διεξάγεται σε τρία εξάμηνα. Συγκεκριμένα, η διδαχθείσα ύλη κάθε εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Στάση σώματος.
 • Φωνητικές ασκήσεις.
 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικών φωνητικών ζητημάτων.
 • Θεωρητικά ζητήματα μελέτης και προσέγγισης του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.
 • Επιλεγμένο ρεπερτόριο από τις εξής γεωγραφικές περιοχές: Μικρά Ασία, Ανατολικό Αιγαίο, Κύπρος.

Β΄ Εξάμηνο

 • Στάση σώματος.
 • Φωνητικές ασκήσεις.
 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικών φωνητικών ζητημάτων.
 • Θεωρητικά ζητήματα μελέτης και προσέγγισης του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.
 • Επιλεγμένο ρεπερτόριο από τις εξής γεωγραφικές περιοχές: Κυκλάδες, Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία.

Γ΄ Εξάμηνο

 • Στάση σώματος.
 • Φωνητικές ασκήσεις.
 • Πρακτική εφαρμογή τεχνικών φωνητικών ζητημάτων.
 • Θεωρητικά ζητήματα μελέτης και προσέγγισης του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.

Επιλεγμένο ρεπερτόριο από τις εξής γεωγραφικές περιοχές: Ιόνιο, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Πόντος.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Ανδρίκος, Ν. (2018). Οι λαϊκοί δρόμοι στο μεσοπολεμικό αστικό τραγούδι. Σχεδίασμα λαϊκής τροπικής θεωρίας. Αθήνα: Τόπος.

Baud Bovy, S. (1984). Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα.

Καψωμένος, Ε. (1996). Δημοτικό τραγούδι. Μια διαφορετική προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκη.

Κυριακίδης, Στ. (1990). Το δημοτικό τραγούδι. Συναγωγή μελετών. Αθήνα: Ερμής.

Λιάβας, Λ. (2009). Το ελληνικό τραγούδι από το 1821 έως το 1950. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας.

Μαυροειδής, Μ. (1994). Ανθολογία ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Αθήνα: Fagotto.

Πολίτης, Α. (1984). Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις, προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής. Αθήνα: Θεμέλιο.

Πολίτης, Α. (2017). Το δημοτικό τραγούδι. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Σπυριδάκης, Γ., Μέγας Γ. & Πετρόπουλος, Δ. (1962 & 2000). Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (εκλογή) (Τόμ. Α΄). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.

Σπυριδάκης, Γ., & Περιστέρης, Σ. (1968 & 1999). Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (μουσική εκλογή) (Τόμ. Β΄& Γ΄). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.

Τσιαμούλης, Χ. (2018). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – Τρόπος Α΄ (Τεύχος πρώτο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας.

____ (2018). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – Τρόπος Α΄ (Τεύχος δεύτερο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας.

____ (2023). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – Τρόπος Β΄ (Τεύχος τρίτο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας.

Χαλδαιάκη, Ε. (2018). Ο Κ. Α. Ψάχος και η συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Αθήνα: Ωδείο Αθηνών-Orpheus.

Συναφή άρθρα σε τόμους και επιστημονικά περιοδικά

Beaton, R. (1980). Modes and roads: Factors of change and continuity in Greek musical tradition. The Annual of the British School of Athens. Vol. 75, 1-11.

Αμαργιανάκης, Γ. (2003). Βυζαντινή μουσική-δημοτικό τραγούδι: Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Στο: Μακρής, Ε. (επιμ.). Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη (σσ. 61-67). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.

Τερζοπούλου, Μ., Ψυχογιού, Ε. (1992). «Άσματα» και «τραγούδια». Προβλήματα έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών. Εθνολογία. 1, 143-165.