Συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία & Μουσική Πράξη» στην τελετή επιτιμοποίησης του Ross Daly, Μεγάλη Αίθουσα Ε.Κ.Π.Α.