Στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής» θα επιλεγούν συνολικά είκοσι (20) φοιτητές/τριες, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

4 (τέσσερις) για την κατεύθυνση Παραδοσιακό Τραγούδι

2 (δυο) για την κατεύθυνση Παραδοσιακά Κρουστά

2 (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Κλαρίνο

2 (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Βιολί

2 (δύο) για την κατεύθυνση Ούτι

1 (μία) για την κατεύθυνση Λαούτο

1 (μία) για την κατεύθυνση Κανονάκι

2 (δυο) για την κατεύθυνση Σαντούρι

2 (δυο) για την κατεύθυνση Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή Λύρα)

1 (μία) για την κατεύθυνση Ποντιακή λύρα

1 (μία) για την κατεύθυνση Νέι-φλογέρα

Οι ενδιαφερόµενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τις 10/07/2023 έως και τη Δευτέρα 18/09/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/

Για θέματα γραμματειακής υποστήριξης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλ. της Γραμματείας του Τμήματος 210-7277894 και στα e-mail: nflerianos[at]music.uoa[dot]gr (κ. Nικόλαος Φλεριανός) και mnikitidis[at]uoa[dot]gr (κ. Μιχάλης Μιλτιάδης Νικητίδης).

Και για ειδικότερα ερωτήματα ακαδημαϊκής φύσης στον Διευθυντή του ΠΜΣ καθηγητή Λάμπρο Λιάβα στο e-mail: lliavas[at]yahoo[dot]com.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
 3. Αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων σπουδών από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ, αν πρόκειται για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

Η αποδοχή των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Α. Τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Β. Την επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.  H εξεταστέα ύλη και συνιστώμενη βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία έχει ως ακολούθως:

 1. Ανωγειανάκης Φοίβος, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Εκδ. Μέλισσα 1991 (β΄ εκδ.), Εισαγωγή, σελ. 13-47.
 2. Χαψούλας Αναστάσιος, Εθνομουσικολογία. Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις, Εκδ. Νήσος 2010, σελ. 35-65.
 3. Baud-Bovy Samuel, Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 1984, κεφ. Γ΄: Θαλασσινή και στεριανή Ελλάδα, σελ. 25-40.

Γ. Την πρακτική εξέταση ενώπιον επιτροπής καθηγητών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική κατεύθυνση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν· ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να ερμηνεύσουν ένα μουσικό πρόγραμμα, διάρκειας περίπου 15΄, σύμφωνα με την παρακάτω, ανά κατεύθυνση, εξεταστέα ύλη:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 1. Ένα μελισματικό τραγούδι ελεύθερου ρυθμού: κλέφτικο ή καθιστικό Θράκης-Μικράς Ασίας ή αμανές.
 2. Τρία τραγούδια σε διαφορετικούς ρυθμούς (πεντάσημα, επτάσημα, εννεάσημα) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 3. Ένα αστικό λαϊκό τραγούδι της Πόλης ή της Σμύρνης ή ρεμπέτικο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν οι ίδιοι το τραγούδι τους με κρουστό ή άλλο όργανο επιλογής τους σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

 1. Ρυθμικός αυτοσχεδιασμός σε ένα από τα παρακάτω όργανα: νταούλι, τουμπελέκι, ντέφι ηπειρώτικο, νταχαρές, μπεντίρ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Μια άσκηση από παρτιτούρα κρουστών (που θα δοθεί), με παραλλαγές σε δέκατα έκτα, με μπεντίρ ή τουμπελέκι.
 3. Ρυθμική συνοδεία ενός τραγουδιού με όργανα ή χωρίς, με τουμπελέκι, μπεντίρ ή ντέφι ηπειρώτικο.
 4. Συνοδεία 2 παραδοσιακών χορών, με νταούλι (από Πόντο-Διπάτ και Θράκη- Συγκαθιστός) ή με τουμπελέκι (από Θράκη-Ζωναράδικος και Μ. Ασία- Καρσιλαμάς).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΛΑΪΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χουζάμ, με τουλάχιστον δύο εναλλαγές σε συγγενικούς ήχους-μακάμ διάρκειας έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Ηπείρου ή της Ρούμελης, με επιλογή από τους παρακάτω: Μοιρολόι, Σκάρος, Αλάμπεης, Φράσια με γυρίσματα, Αρβανίτικο, Παπαδιά,

Ζαγορίσιος, Κλάματα, Γενοβέφα, Χειμαριώτικο, Μπεράτι με γύρισμα σε Τσακιστό, Λιασκοβίκι, Οσμαντάκας, Φράσια Πρεβεζιάνικη, Ποταμιά, Άρτα, Παλιά Ιτιά, Καρακωστέικο, Σβαρνιάρα, Λιβανατέικο, Ήλιος με γύρισμα σε Ραστ, Αγιοθοδωρίτικο.

 1. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Μακεδονίας, με επιλογή από τους παρακάτω: Πουστσένο, Γκάιντα, Ζάραμο με γύρισμα σε Χασαπιά, Στάνκενα, Μουσταμπέικος, Πατρούνινο, Ράικο.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Θράκης, με επιλογή από τους παρακάτω:

Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα με γύρισμα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΛΑΪΚΟ ΒΙΟΛΙ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, διάρκειας έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο της Μικράς Ασίας, Θράκης ή Ανατολικού Αιγαίου, με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 3. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο των Κυκλάδων (κατά προτίμηση συρτός με γύρισμα σε μπάλο), με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 4. Ένας αστικός λαϊκός σκοπός ή τραγούδι (ρεμπέτικο, πολίτικο, βαλκανικό κλπ), με ελεύθερο ή ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΟΥΤΙ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 3. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη ή τη Μακεδονία (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα, Ράικο, Πατρούνινο κλπ) ή από την αστική παράδοση της Ηπείρου ή της Ρούμελης και του Μοριά (π.χ. Γράβα, Αλάμπεης, Κλάματα, Γενοβέφα, Λιούλιος, Παπαδοπούλα κλπ) προσαρμοσμένος για ούτι.
 4. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 3. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη ή τη Μακεδονία (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα, Ράικο, Πατρούνινο κλπ).
 4. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΛΑΟΥΤΟ

 1. Ελεύθερος τροπικός αυτοσχεδιασμός (ταξίμι), είτε ως αυτόνομο μουσικό κομμάτι, είτε ως εισαγωγή σε κάποιο κομμάτι του προγράμματος.
 2. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο της Ηπείρου ή της Ρούμελης.
 3. Οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων.
 4. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι με μεικτό μέτρο, από το ρεπερτόριο της Μακεδονίας- Θράκης.
 5. Ένας αστικός λαϊκός σκοπός ή τραγούδι.

Οι υποψήφιοι/ες κατά την εξέτασή τους καλούνται να δώσουν έμφαση στη ρυθμική και αρμονική συνοδεία και να παρουσιάσουν τις σολιστικές τους δεξιότητες παίζοντας ολόκληρο ή μέρος κάποιου-ων σκοπών/τραγουδιών του προγράμματός τους.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
 2. Τρία τραγούδια ή οργανικοί σκοποί σε διαφορετικούς ρυθμούς από διάφορες περιοχές της

Ελλάδας, με έμφαση στην παράδοση της Μικράς Ασίας, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

 1. Μια άσκηση από παρτιτούρα (που θα δοθεί) για αρμονική και ρυθμική συνοδεία ενός οργανικού σκοπού.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΛΥΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΙΚΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ)

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
 2. Τέσσερα τραγούδια ή οργανικοί σκοποί από την παράδοση της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, από τα οποία τα δυο χορευτικά (σούστα, πεντοζάλης, μαλεβιζιώτης, πάνω χορός κλπ) και τα δύο καθιστικά.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
 2. Τέσσερα τραγούδια ή οργανικοί σκοποί από την παράδοση του Πόντου, από τα οποία τα τρία χορευτικά (σε διαφορετικούς ρυθμούς) και το ένα καθιστικό.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΝΕΥ- ΦΛΟΓΕΡΑ

1.Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χουζάμ, καρτσιγιαρ, νιχαβεντ με τουλάχιστον δύο εναλλαγές σε συγγενικούς ήχους- μακάμ με διάρκεια έως 5΄.

 1. Δύο οργανικές συνθέσεις από το ρεπερτόριο των Ρωμιών συνθετών της Κωνσταντινούπολης ένα Πεσρέφι και ένα Σαζ Σεμαϊ σε ουσούλ 10/8 σε ήχο – μακάμ ελεύθερης επιλογής του εξεταζόμενου.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Ηπείρου με επιλογή από τους παρακάτω:

Σκάρος, Αλάμπεης, Σέλφω, Παπαδιά, Ζαγορίσιος, Κλάματα, Γενοβέφα, Χειμαριώτικο.

 1. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Μακεδονίας, με επιλογή από τους παρακάτω: Πουστσένο, Νιζάμικος, Πουστνίτσα, Μουσταμπέικος, Πατρούνινο, Ράικο.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Θράκης, με επιλογή από τους παρακάτω:

Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα με γύρισμα.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν ο εξεταζόμενος προσκομίσει μουσικές καταγραφές των προς εξέταση συνθέσεων.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

Δ. Την προσωπική συνέντευξη, για τους επιτυχόντες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική  συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις, κατά 50% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση και κατά 20% στην προφορική συνέντευξη.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Το ΠΜΣ, µετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών µε βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη», στην ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής-Δημοτικής Μουσικής», ειδικότερα δε στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Παραδοσιακό τραγούδι, Παραδοσιακά Κρουστά, Λαϊκό Κλαρίνο, Λαϊκό Βιολί, Ούτι, Λαούτο, Κανονάκι, Σαντούρι, Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή), Ταμπουράς,  Νέι.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε µμεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη», ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής-Δημοτικής Μουσικής», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημά, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημά, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συµµετοχή σε ένα µόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2023 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εγκαίρως). Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: 16 Οκτωβρίου 2023.

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Καθηγητής Λάμπρος Λιάβας